PROCEDURI ŞI ACTE NECESARE ÎNFĂPTUIRII CĂSĂTORIEI

Home / PROCEDURI ŞI ACTE NECESARE ÎNFĂPTUIRII CĂSĂTORIEI

PROCEDURI ŞI ACTE NECESARE ÎNFĂPTUIRII CĂSĂTORIEI

PROCEDURI ŞI ACTE NECESARE ÎNFĂPTUIRII CĂSĂTORIEI

CONDIŢII

În România căsătoria se încheie între un bărbat şi o femeie prin consimţământul personal şi liber al acestora.

Vârsta matrimonială:

 • Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.
 • Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe, având în vedere interesul superior al copilului.
 • Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.
 • Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.
 • Bigamia
 • Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită.
 • Interzicerea căsătoriei între rude
 • Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
 • Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea. Instanţa se va putea pronunţa pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.
 • În cazul adopţiei, dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopţie, cât şi între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopţiei.
 • Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră
 • Căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră care se află sub tutela sa.
 • Alienaţia şi debilitatea mintală
 • Este interzis să se căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal.
 • Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria
 • Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex.
 • Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.
 • Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.
 • Comunicarea stării de sănătate
 • Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soţi nu declară că şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii lor. Dispoziţiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile.

Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

Competenţă Cine şi unde încheie căsătoria :

 • Căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă al Consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului în cuprinsul căruia se află domiciliu sau reşedinţa (flotantul) oricăruia dintre viitorii soţi.
Locul încheierii căsătoriei Unde se poate  încheia căsătoria civilă în Oraşul Vaşcău :

 • La sediul primăriei Oraşului Vaşcău de pe str. Unirii, nr. 75
 • alte locaţii de pe raza UAT Oraş Vaşcău, care respectă regulile de solemnitate necesare la încheierea unui astfel de eveniment, la cererea expresă a mirilor.
Programarea căsătoriei Cum se poate programa data, ziua, ora şi locaţia căsătoriei civile :

 • prin intermediul  internetului
 • la ghişeul primăriei Oraşului Vaşcău , la ofiterul de stare civilă
Procedura Ce demers trebuie făcut pentru încheierea căsătoriei :

·        cei care vor să se căsătorească vor face personal şi împreună declaraţia de căsătorie, potrivit legii, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria

Cum se realizează declaraţia de căsătorie :

 • viitorii soţi trebuie să se prezinte împreună, în perioada stabilită în acest sens, la momentul la care au programat căsătoria
 • în declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie declarând numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum şi regimul matrimonial ales.
 • odată cu declaraţia de căsătorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei.
   
Acte necesare   Căsătoria
între cetăţeni români
Când ambii soţi se află la prima căsătorie :

 • actul de identitate (cartea de identitate/ provizorie) – în original şi copie;
 • certificatul de naştere – în original şi copie;
 • certificat medical prenupţial – pentru ambii viitori soţi – original;

  Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie :

 • pe lângă actele precizate mai sus, viitorul soţ/ soţie va prezenta dovada desfacerii/ încetării căsătoriei anterioare, respectiv:
  1. sentinţă de divorţ rămasă irevocabilă/ certificat de divorţ administrativ; in original si copie
  2. certificat deces al fostului soţ – original şi copie.
Regimul matrimonial
 • în declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:
 1. REGIMUL COMUNITĂŢII LEGALE
 2. REGIMUL SEPARAŢIEI DE BUNURI
 3. REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE
 • ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales.

   
Locul depunerii actelor,
Date de contact, Program de lucru
                                                        Locul :              

 • înregistrarea declaraţiei de căsătorie şi depunerea actelor necesare se face, cu 11 zile înaintea datei fixate, la sediul Primăriei Oraşului Vaşcău

 

                                         Adresa şi date de contact:

 • Primăria Oraşului Vaşcău , str. Unirii, nr. 75, Oraş Vaşcău, cod postal 415800, jud. Bihor
 • nr. de telefon – 0259/ 336.157

                                      Program de lucru cu publicul:

 • LUNI  – 8:00 – 16:15;
 • MARŢI  – 8:00 – 16:15;
 • MIERCURI  – 8:00 – 16:15;
 • JOI  – 8:00 – 16:15;
 • VINERI – 8:00 – 15:00;

Căsătoriile se oficiază în zilele de luni – vineri, sâmbătă şi   duminică.

Numele după căsătorie
 • Alegerea numelui de familie
 • Viitorii soţi pot conveni să:
  1. păstreze numele dinaintea căsătoriei;
  2. să ia numele oricăruia dintre ei;
  3. să ia numele lor reunite;
  4. un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.
Publicitatea căsătoriei
 • în aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă publică un anunţ al intenţiei de căsătorie, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria,
 • extrasul din declaraţia de căsătorie cuprinde: data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi şi, după caz, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi înştiinţarea că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 11 zile de la data afişării.
Opoziţia la căsătorie
 • orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă cunoaşte un impediment legal ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
 • opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.
Eliberarea certificatului,
Alte taxe
                       Cui se eliberează certificatul de căsătorie :

 • soţilor cu ocazia încheierii căsătoriei sau ulterior oricăruia dintre cei 2, la cerere

 

            Taxe speciale care se percep pentru încheierea   căsătoriei :

1. Taxă oficiere căsătorii la sediul Primariei Orasului Vascau : Sâmbăta-Duminica-sărbători legale : 83 lei

2. Taxă oficiere căsătorii în altă locatie decât sediul Primăriei Oraşului Vaşcău : 118 lei

 

 

 

 

Legislaţie aplicabilă
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată şi actualizată;
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 495/ 1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

                          Termen de eliberare şi taxele privind obţinerea certificatului de căsătorie:

 • La data căsătoriei ,fără a se percepe nici o taxă
 • dacă căsătoria este înregistrată în altă localitate din ţară, certificatul de stare civilă este solicitat de către serviciul nostru prin poştă şi va fi eliberat la momentul transmiterii acestuia de către primăria care a înregistrat actul. (în mod uzual până la 30 zile).

 

 • ATENŢIE !
 • Vă facem cunoscut că în conformitate cu prevederile art.63 alin.(1) lit. j) şi alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, pierderea sau deterioarea certificatelor de stare civilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei.
 • Certificatele de stare civilă se eliberează la cerere, persoanei îndreptăţite, personal sau prin împuternicit cu procură specială autentificată de un notar public, sau prin avocat împuternicit, în care se va menţiona în mod expres „pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces,‟ după caz.
 • Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ – teritoriale care are în păstrare registrul de stare civilă sau de la domiciliul sau reşedinţa petiţionarului.
 • În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptăţite i se eliberează, la cerere, un nou certificat. Cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus.
 • Certificatul de naştere: se elibereazã titularului actului, reprezentantului legal sau persoanei împuternicite cu procură specială autentificată sau prin avocat împuternicit.
 • Certificatul de căsătorie: se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi precum şi persoanei împuternicite cu procură specială autentificată sau prin avocat împuternicit. Pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se poate elibera certificat de căsătorie, cu menţiunile corespunzătoare.
 • Certificatul de deces: se elibereazã membrilor familiei, altor persoane îndreptăţite sau persoanei împuternicite cu procură specială autentificată sau prin avocat împuternicit.
 • Minorilor cu vârsta sub 14 ani şi minorilor cu vârsta peste 14 ani care nu au avut niciodată act de identitate, li se eliberează certificatul de naştere la cererea părinţilor sau a reprezentantului legal.
 • Minorii cu vârsta de peste 14 ani, titulari ai actului de identitate vor solicita eliberarea certificatului de naştere în nume propriu.
 • Pentru persoanele de peste 18 ani, care posedă acte de identitate, certificatul de naştere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială autentificată sau prin avocat împuternicit.
 • Persoanelor puse sub interdicţie li se eliberează certificatul de naştere la cererea reprezentantului legal.
 • Cetăţenilor români cu domiciliul în România li se eliberează la cerere certificatul de stare civilă în baza actului de identitate aflat în termen de valabilitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie).
 • Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate (C.R.D.S.) şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în ţară li se eliberează certificate pe baza paşaportului; dacă paşaportul este expirat, structura de stare civilă efectuează verificări la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., prin care se stabilesc datele cu care acesta este înscris în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; eliberarea certificatului de stare civilă se face în baza acestor verificări şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie.
 • Cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie care au domiciliul pe teritoriul României, ale căror acte de stare civilă au fost întocmite în registrele române, li se eliberează certificate de stare civilă în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor români.

 

 • În situaţia în care titularul certificatului de stare civilă are actul de identitate expirat şi S.P.C.L.E.P. –.ul competent pentru eliberarea acestuia este cel care are în păstrare actul de stare civilă, acesta va depune cererea atât pentru obţinerea certificatului de stare civilă cât şi pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P.

 

Content | Menu | Access panel